Tüzük

TREDER TREYLER SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi
Derneğin Adı: “Treyler Sanayicileri Derneği”dir.
Derneğin merkezi “Ataşehir/İstanbul”dur.
Dernek Genel Kurul kararı ile yurtiçinde şube açabilir. Yönetim Kurulu yurt içinde temsilcilik açabilir, gerekli gördüğü konularda yetkisini önceden belirlemek şartıyla temsilci atayabilir.

Madde 2- Derneğin Amacı
Dernek, Türkiye’de treyler sanayini ve üretimini geliştirmeye hizmet etmek ve üyeleri arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirmek ve bilgi alışverişi sağlamak, uluslararası entegrasyon hedefleri doğrultusunda Türkiye’deki sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün, uluslararası ekonomik sistemde belirli ve kalıcı bir yer edinmesi için çalışmak amacı ile kurulmuştur.

Madde 3- Dernek Amacının Gerçekleştirilmesi İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
3-1- Türkiye’de treyler üretimi ile iştigal eden kuruluşları bir araya getirmek, bu firmalar arasında bilgi alışverişi yapılmasını sağlamak, ortak amacı ve sorunları tespit etmek,
3-2- Treyler üreticileri arasında iletişimi ve işbirliğini geliştirmek
3-3- Dernek üyelerinin iştigal konuları ile ilgili hususlarda, Bakanlıklar, resmi ve özel kurum ve kuruluşların yapacakları çalışmalara yardımcı olmak, öneriler sunmak, iştigal konularıyla alakalı şartları kolaylaştırıcı düzenlemelerin yapılmasını sağlamaya çalışmak.
3-4- Treyler üreticilerinin menfaatlerini yurt içi ve yurtdışı ilgili platformlarda temsil etmek,
3-5- Treyler endüstrisine, teknik ve mevzuat açısından gerekli bilgileri sağlamak,
3-6- Treyler üretim sektörüne ilişkin istatistikî bilgi ve Pazar raporları oluşturmak,
3-7- Mevzuat oluşturulmasına katkıda bulunmak, görüş bildirmek ve meydana gelen değişiklikler ile ilgili bilgi sağlamak ve danışmanlık sunmak,
3-8- Treyler sanayine ve yurt ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla, treyler sanayinde kullanılmakta olan parça, aksam ve sistemler ile bu parça ve sistemlerin yurt içinde üretilmesinin sağlanması ve geliştirilmesi için, bunları üreten veya üretecek kişi/kuruluşlara mevzuat açısından ve teknik açıdan yardımcı olmak, Treyler sanayicileri ile yerli yan sanayi firmaları arasında işbirliğini sağlamak ve gerektiğinde müşterek faaliyetler organize etmek,
3-9- Sektör sorunlarını ve bu arada taşıtların pazarlama safhasını da kapsayan ortak konuları etüd ve tespit etmek, bunlarla ilgili önerileri, üyeler adına ilgili resmi ve özel kuruluşlara intikal ettirmek ve takip etmek,
3-10- Üyelerinin ayrı ayrı yapmak zorunda oldukları çeşitli işlemleri firma seviyesinde yürütmek yerine, toplu olarak sektör seviyesinde ele almak ve bu yolla zaman ve masraf tasarrufu sağlayarak, firma ve sektör faaliyetlerinde verimlilik ve etkinlik sağlamak,
3-11- Üyelerinin faaliyet alanı ve treyler sektörü ile ilgili konularda üyelerini ve sektörü resmi kuruluşlar ile yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kurum ve kuruluşlarda temsil etmek, bunların çalışmalarına katılmak ve üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak için her türlü hukuk ve idare mahkemelerinde davalar açmak,
3-12- Gerek kendi üyesi bulunan firmalar, gerekse yurtiçi e yurtdışında aynı ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren diğer kuruluşlar arasında irtibat kurarak, organizasyon, planlama, standardizasyon sahalarında rasyonel çalışmalar yapılmasını ve prodüktivitenin arttırılması için işbirliği yapılmasını sağlamak,
3-13- Treyler sanayi ve bu alanda faaliyet gösteren kuruluş ve firmalarla ilgili olarak çıkarılmış veya çıkarılacak kanun, kararname, tüzük, tebliğler ile kalkınma planı ve programı gibi konularda dernek görüş ve dileklerini üyeler adına ilgili mercilere duyurmak, gerektiğinde anılan kanun, tüzük, tebliğler aleyhine davalar açmak, bu amaçlarla her türlü temas, toplantı ve ziyaretleri organize etmek,
3-14- Kendi bünyesi içinde kuracağı veya oluşturacağı çeşitli komiteler yoluyla, treyler sektörünün belirli sorunları üzerinde, ayrıntılı etüd ve çalışmalar yaparak, görüş ve önerileri çeşitli mercilere ulaştırmak,
3-15- Treyler sanayi ile ilgili her türlü araştırma geliştirme ve tanıtma faaliyetlerinde bulunmak, amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, mesleki yayınlar hazırlamak, sergi, kurs, seminer, açık oturum, konferans, panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, basın toplantısı düzenlemek ve bu gibi toplantılara katılmak, kendi alanı ile ilgili muhtelif gezi ve ziyaretler tertiplemek, halkla ilişkiler faaliyetlerini üyeler adına topluca yürütmek, Yönetim Kurulu kararıyla burslar vermek, araç test sahası (Test Field) yapmak veya yapımına katkıda bulunmak, Türkiye’deki Treyler Sanayi’nin başarı ve gelişmesi için ana ve yan sanayi firmaları ve ürünleri arasında her türlü yarışmalar düzenlemek, özendirici ödül törenleriyle, kazananlara şilt-madalya-ödül-para armağanları vermek,
3-16- Üretici firmalar ile bu firmaların dağıtım ve pazarlama kuruluşlarını bir araya getirerek, dağıtımı da kapsayan müşterek sorunları tespit etmek ve ortak faaliyetleri yürütmek, resmi kuruluşların üretim sonrası safha ile ilgili düşünce ve bilgilerini u kuruluşlara aktararak koordinasyonu sağlamak,
3-17- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
Türkiye’de ulusal, bölgesel, yerel veya sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen sanayici, dernek ve sektörel kuruluşların ile bir araya getirilmesi amacıyla bir federasyon kurulmasına yardımcı olmak, kurulmuş olan federasyona katılmak, yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile uluslararası faaliyette bulunmak, yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, ortak çalışmalar yapmak, aynı amaçla yurtdışında kurulmuş dernek ya da federasyonlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
3-18- Amacın gerçekleşmesin için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
3-19- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurtdışından bağış kabul etmek,
3-20- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
3-21- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
3-22- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
3-23- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek,
3-24- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkililerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak amacıyla sandık kurmak,
3-27- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak ,
3-28- Tüm bu faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
Dernek amacının gerçekleştirilmesi için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleridir.

Madde 4- Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Üyelik:
Derneğin üç çeşit üyesi mevcuttur.
a)Asil Üyeler:
b)Onursal Üyeler:
c) Fahri Üyeler:
a)Asil Üyeler:
Kanunlarda ve bu tüzükte belirlenen üyelik vasıflarına sahip olan ve üyelik başvurusu ile bütün tüzük hükümlerini kabul eden, dernek yönetim kurulunca başvuruları sonucu üyeliğe kabul edilmiş gerçek ve tüzel kişiler ile derneğin kurucusu olup dernekten ayrılmamış kurucu üyeler, derneğin asil üyeleridir.

b)Onursal Üye:
Treyler sanayine hizmet vermiş ve derneğe maddi ve manevi bakından önemli destek sağlamış derneğin eski üyelerine Yönetim Kurulunca gerekli görüldüğünde Onursal üyelik verilir.
Bu üyelerin asil üyelerden farklı olarak seçme ve seçilme hakları yoktur.

c)Fahri Üye:
Derneğin üyesi olmayıp derneğe maddi ve manevi bakımdan destek vermiş ve treyler sektöründe aktif ve düşünsel anlamda faaliyet göstermiş ve Yönetim Kurulunca uygun görülen kişilere Dernek Yönetim Kurulunca Fahri üyelik verilebilir.  Fahri üyeler, seçme ve seçilme haklarına sahip değillerdir.

Madde 5 – Asil Üyelerin Üye Olma Şartları

 • Mesleki saygınlık, etik kriterlere  uygun olarak çalışması
 • ISO 9000 belgesi olması, araç projelendirme yetki belgesi sahibi mühendis çalıştırması
 • Ürettiği araçların her tipi için tip onaylarına sahip olması
 • Yılda en az 100 treyler üretmesi. İstisnai durumlar,  Yönetim Kurulu’nun oybirliğiyle kararını gerektirir.
 • TREDER aday üye ve başvuru bilgi formu ve üyeliğe kabul müracaat dilekçesi doldurulması
 • Üretim ve Satış İstatistiklerini, Dernek Yönetimiyle ve TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) ile paylaşması
 • En az 2 TREDER Üyesinin, aday firmaya referans olması veya tavsiyesi

Yukardaki şartlara haiz üyelik başvuruları Dernek Yönetim Kurulu tarafından,  Kanunda belirtilen süre  içinde karara bağlanır ve karar,  başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

Madde 6 – Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma
Madde 6-1-Üyelikten Çıkma
Üyelikten ayrılmak isteyen üyenin, yazılı olarak ayrılma isteği yönetim kuruluna ulaştığı anda üyeliği sona erer.
Ancak üye ayrılacağı tarihe kadarki tüm ödenti borçlarını ödemek mecburiyetindedir. Üyelikten ayrılmış olması onun borçlarının sona erdiği anlamına gelmemektedir. Dernek, üyelikten ayrılmış olan üyesinin derneğe olan tüm ödenti borçları için gereken hukuki her türlü işlemi yapabilir.

Madde 6-2-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller

 • Dernek Tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 • Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını iki ay içinde ödememek,
 • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 • 3 ay boyunca, satış istatistiklerini www.treder.org.tr sitesine girmemek ve TUİK ile paylaşmamak
 • Madde 5’teki(yeni hali) şartları karşılamamak
 • Yönetim Kurulu, Madde 28’de belirtilen Etik Kurul kararlarına istinaden de

herhangi üye/üyeler hakkında üyelikten çıkarma kararı verebilir

 • Yükümlülüklerini yerine getiren üyelerin yeniden üyeliğe kabulü, Madde 4 teki

şartlar çerçevesinde değerlendirilir ve Yönetim Kurulu tarafından kabul veya red kararı verilir.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Böyle durumlarda Üyelikten çıkarılmaya ilişkin kararlar, Yönetim Kurulu’nun üçte iki çoğunluğu ile verilir. Ancak çıkarılması görüşülen üyenin aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olması halinde, bu üye oylamaya katılamaz.
Üyenin Kanuni ehliyetini kaybetmiş olması halinde üyelikten çıkarılma kararı, Yönetim Kurulu’nun toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Çıkarılan üye, çıkarılma kararının kendisine bildirildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde Genel Kurul’a itiraz edebilir. İtiraz, ilk Olağan/Olağanüstü Genel Kurul’da görüşülerek karara bağlanır. İtiraz karara bağlanana kadar üyenin hak ve sorumlulukları devam eder. Üyenin itiraz etmemesi veya Genel Kurul’da, itirazın kabul edilmemesi durumunda, üyenin üyeliği sona erer.
Üyelikten ayrılan veya çıkarılan tüm üyeler, Derneğe olan borçlarını kapatmak zorundadır. Dernek, bunun için gerek gördüğü takdirde yasal yollara başvurabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılan üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 7- Dernek Organları
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir
1-Genel kurul,
2-Yönetim Kurulu,
3-Denetim Kurulu,
4-Etik Kurul

Madde 8- Dernek Genel Kurulu
8-1- Genel Kurulun Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı:
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul;
1-Yılda bir kez, Nisan ayı içinde, YK’ca belirlenecek yer ve saatte, belirlenen gündemle olağan olarak toplanır.
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin (1/5) yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağanüstü genelkurullarda, belirlenen gündem dışındaki konular görüşülemez.
3-Yönetim Kurulu ya da Denetim kurulu tarafından, üyelerin beşte birinin(1/5) yazılı isteğine rağmen, olağanüstü toplantıya çağrılmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine, hakim tarafından  üç üye, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilebilir.

8-2- Genel Kurul Çağrı Yöntemleri
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Borçları bulunan üyeler, toplantı tarihinin başlangıç saatinden önce borçlarını ödemedikleri takdirde Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.  Genel kurula katılma hakkı bulanan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

8-3- Genel Kurul Toplantı İlkeleri
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda. Oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazır listesindeki isimlerin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulanan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konular gündeme alınması zorunludur.

Oy kullanma hakkına sahip üyeler olan gerçek kişi üyeler ile tüzel kişi üyelerin, Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Gerçek kişi üye şahsen, tüzel kişi üye ise tüzel kişiyi temsille görevli olan kişi eliyle oyunu kullanmak zorundadır.

Onursal ve fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
Toplantıda görüşülen konular ve alının kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir, Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 9- Genel Kurulda Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

9-1- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

9-2- Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 10- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 • Dernek organlarının seçilmesi,
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 • Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
 • Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılmasa hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 • Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 • Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 • Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 • Derneğin vakıf kurması,
 • Derneğin fesih edilmesi,
 • Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 • Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Madde 11- Derneğin Temsili ve Yönetim Kurulu
Dernek, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu’nun yetki vereceği üyeleri tarafından temsil olunur.

Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu görevini de yapar. Kendisine yapılan başvuruları sonuçlandırarak uyarı ve devamlı ihraç cezaları verir. Bunlara yapılan itirazlar ilk Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanır. Sadece Genel Kurul kararları aleyhine mahkemeye başvurulabilir.

11-1- Yönetim Kurulunun Teşkili ve Görev Süresi
Yönetim kurulu, yedi asıl ve beş yedek üye olarak kurulca, 3 yıllık bir süre için seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, iki başkan yardımcısı, sayman üye’yi belirler.

Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplanır. Lüzumu halinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu’nu toplantıya davet edebilir. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla Başkan, başkan Vekili veya Genel Sekreter tarafından her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, tüzüğün “üyeliğe kabul” ve “üyelikten çıkarılma” hükümleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu Toplantısına Başkan veya Başkan Vekili başkanlık eder.

Her üye Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

Makul mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya gelmeyen Yönetim Kurulu üyeleri istifa etmiş sayılırlar.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa, istifa etmiş sayılma veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Eşit oy halinde kur’a usulüne başvurulur.

İki dönem üst üste Yönetim Kurulu Başkanlık görevini yürütmüş kişi, aradan bir dönem geçmeden yeniden Yönetim Kurulu Başkanı olamaz.

11-2- Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 • Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 • Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 • Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek,
 • Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 • Genel kurulda alının kararları uygulamak,
 • Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 • Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 • Derneğe üye alınmasını veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 • Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 • Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 • İlgili konularda geçici veya süreli Çalışma grupları oluşturmak.

Madde 12-Denetim Kurulu

12-1- Denetim Kurulunun Teşkili
Denetim kurulu, üyeler arasından üç yıl için üç asıl yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılası mecburidir. Eşit oy halinde kur’a usulüne başvurulur.

12-2- Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

12-3- Derneğin İç Denetimi
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu,gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırılabilir.

Madde 13- Derneğin Gelir Kaynakları
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
13-1-Üye Aidatı:
a)GİRİŞ AİDATI: Onursal ve Fahri üye olmayan asil üyelerden derneğe üye olmalarıyla bir defaya mahsus olmak üzere alınan giriş ödentisine giriş aidatı denmektedir.
Tüzel kişi üyelerden derneğe giriş aidatı olarak 1.000,00 TL alınır.
b)YILLIK AİDAT: Onursal ve Fahri üye olmayan asil üyelerden her yıl alınan alınan aidat yıllık aidattır. Bu miktarı günün koşullarına göre Yönetim Kurulu belirler.
Bu miktarları azaltmaya, eksiltmeye, gerekli düzenlemeleri yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
13-2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
13-3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsili,  konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
13-4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
13-5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
13-6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
13-7-Diğer gelirler.

Madde 14- Derneğin Defter Tutması

14-1- Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, ilgili mevzuat gereğince her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak vergi usul kanunu uyarınca Maliye Bakanlığı’nca belirtilen değer oranını aşması halinde takip eden hesap döneminden başlayarak Bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde Maliye Bakanlığı’nca belirtilen değer oranının altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

14-2- Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

14-3- Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

14-3-1-İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
a) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
b) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınma suretiyle saklanır.
d) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
e) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
f) Alındı Belgesi Kayıt defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

14-3-2- Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
a) (16.3.1) bendinin a, b, c ve f alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
b) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

14-4-Defterin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar davam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılamaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

14-5-Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 15-Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

15-1- Gelir ve gider belgeleri
Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeli için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Aynı Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

15-2- Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

15-3- Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

15-4- Gelir ve Gider Belgelerinin Saklanma Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 16- Beyanname Verilmesi
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Madde 17- Bildirim Yükümlülüğü

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler
17-1- Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;

 • Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
 • Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

17-2- Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

17-3- Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurtdışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

17-4- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi” ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

17-5- Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 18- Derneğin İç Denetimi
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu, yılda en az iki defa olağan denetlemenin yanı sıra, herhangi bir ihbar, şikâyet ve gerek görülmesi hallerinde derneği denetler ve denetleme sonucunda tanzim ettiği tutanakları ilgili makamlara ve toplandığında genel kurul bilgisine sunar.

Madde 19- Derneğin Borçlanma Usulleri
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 20- Tüzük Değişikliği
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulanan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’dir. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 21-ŞUBELERİN KURULUŞU

Dernek Genel Kurul kararıyla gerekli görülen yerlerde şube açılabilir. Ayrıca Yönetim Kurulu yurt içinde temsilcilik açabilir, gerekli gördüğü konularda yetkisini önceden belirlemek şartıyla temsilci atayabilir.

Yurtiçi şubeleri için ilgili makamlara müracaat edilip izin ve yetki alınması, Genel Kurul Kararıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Bu amaçla, Dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından, mahallin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi; meslek ve sanatı, ikametgâhı ve tabiatı ile şube merkezinin adresinin bildirilmesi ve yazıya Dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi mecburidir. Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az 6 aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.

Şubeler, şube genel kurulunun veya genel merkez genel kurulunun kararı ile feshedilebilir. Fesih işleminin yapılabilmesi için dernek tüzüğünün 23. maddesinde bulunan prosedürler tatbik edilir.

Madde 22- Şubenin Organları
Şubelerin aşağıdaki organları vardır:
a)Genel Kurul
b)Yönetim Kurulu
c)Denetim Kurulu

Madde 23-Şube Genel Kurulu

Şube Genel Kurulu, 3 yılda 1,  Dernek Genel Merkezinde, Dernek Genel Kurul toplantısından en az 2 ay önce, Şubat ayı içersinde, Şube Yönetim Kurulunun tespit edeceği günde, o şubeye kayıtlı üyelerin yarısından bir fazlasının toplanmasından meydana gelir.

Şube Genel Kurulunun toplantısına ait ilan, e-mail ile yapılabileceği gibi, mahalli imkân ve araçlardan yararlanmak suretiyle de yapılabilir.

Şube Genel Kurulu ile ilgili toplanma, müzakere, seçim, başkanlık divanı, tutanak tanzim gibi konularda Dernek Genel Kurul toplantısına ait tüzük hükümleri kıyasen uygulanır.

Dernek Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunu her zaman olağanüstü toplantıya çağırma yetkisine sahiptir. Böyle durumlarda Şube Genel Kurulunun gündemi Dernek Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Dernek tüzüğünün 8. maddesi Şube Genel Kurulu hakkında da uygulanır.

Madde 23-1- Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

a)    Şube Genel Kurulları, 5 asıl 5 yedek üyeden oluşan Şube Yönetim Kurulunu, 3 asıl 3 yedek üyeden oluşan Denetim Kurulunu gizli oyla seçerler.
b)   Şubeyi Merkez Genel Kurulda üyelerin tamamı temsil eder. Tüzüğün 8-3 maddesindeki tüzel kişilerin temsil yetkisi ile ilgili hüküm burada da geçerlidir.
c)    Şube Genel Kurul kararının merkezle anlaşmazlığa ve çelişkilere düşmemesi için merkezle gerekli ve yeterli işbirliği yapılması, Derneğin izleyeceği genel kural ve politikalara uyumlu ve Merkez Genel Kurulu kararları ile bağdaşır kararlar alınması şarttır.

Genel Kurul kararları mevcut üyelerin çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf ağırlık kazanır.

Madde 24- Şube Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilen 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur. Mazeretsiz olarak üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan yöneyim kurulu üyesinin, yönetim kurulu üyeliği, Yönetim Kurulunun alacağı kararla düşer.

Madde 24-1- Şube Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

a)    Şubeyi temsil etmek, Dernek Yönetim Kurulunun tayin ve tespit ettiği Genel Çalışma Prensipleri ve Esasları dahilinde ve gerektiğinde Dernek Yönetim Kurulu talimatları çerçevesinde şubenin işlemlerini yürütmek,
b)   Dernek Yönetim Kurulunun yapılmasını kararlaştırdığı faaliyetleri mahallinde organize etmek,
c)    Şube üyeleri arasında faaliyetleri düzenlemek,
d)    Şubece tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlamak,
e)    Dernek amacının gerçekleştirilmesi ile ilgili tekliflerini Genel Başkanlığa yazılı olarak bildirmek
f)    Her altı ayda bir kaydı yapılan üyeler ile üyelikten ayrılan üyelerin kimliklerini ve şubenin gelir giderlerini Genel Başkanlığa bildirmek.
g)    Şubeye üye kaydı yapmak, üyelikten ayrılma ve çıkarılma işlemlerini (onaylama) karara bağlamak.
h)    Özel tüzel kişiler ve resmi makamlarla Dernek adına yapılan temas ve yazışmalar Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
ı)    Şube bütçesi Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulunun belirlediği genel merkez giderlerine katkı paylarını genel merkeze gönderir.
j)    Şube Yönetim Kurulu, Genel Merkez Denetim Kurulu tarafından denetim neticesi herhangi bir usulsüzlük tespiti halinde, denetim kurulunun önerisi ile görevden alınır. Yerine yedek üyelerden görevlendirme yapılır ve 30 gün içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısına gitmesi sağlanır.
k)    Şube Yönetim Kurulu, uygulamaların merkezle anlaşmazlığa ve çelişkilere düşmemesi için Dernek Yönetim Kurulu ile gerekli ve yeterli işbirliği yapma ve Derneğin izleyeceği genel kural ve politikalara uyumlu ve Dernek Yönetim Kurulu uygulamaları ile bağdaşan uygulamalar yapmakla yükümlüdür.
l)    Şube Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğünün Dernek Yönetim Kuruluna verdiği diğer görevleri de şube adına yerine getirir.

Madde 25- Denetim Kurulu

Şube Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilen üç asil üç yedek üyeden oluşur. Dernek tüzüğünün, Dernek Denetim Kurulu hakkındaki hükümleri Şube Denetim Kurulu hakkında da aynen uygulanır.

Madde 26- Derneğin Kendiliğinden Dağılmış Sayılması, Fesih ve Tasfiye

26-1- Derneğin Kendiliğinden Dağılmış Sayılması
a) Amacın gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi,
b) İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmaması,
c) Borç ödemede acze düşmüş olması,
d) Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi,
e) Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılmaması,

Herhangi bir Dernek üyesi Sulh Hâkimliği’ ne müracaat ederek derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir.

26-2- Derneğin Feshi
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğunu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulanan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

26-2- Dernek Mal Varlığının Tasfiye Şekli ve İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Treyler Sanayicileri Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve haklar, “TÜRK EĞİTİM VAKFINA” verilmek üzere, Genel Kurul’ da seçilen üç üyenin bir komisyon olarak vereceği rapora göre ve bu üç kişinin devir ve teslimi yapmalarıyla tasfiye son bulur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içende bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
Madde 27- Hüküm Eksikliği
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 28- Etik Kurul
Birleşmiş Milletlerde, Uluslar arası Ticari Kurullardaki iş etiğini kabul eden TREDER Etik Kurulu, Ülkemiz Treyler Sektöründe, etik kuralların oluşumuna, benimsenmesine ve geliştirilmesine destek sağlamak amacıyla, Yönetim Kurulu kararı ile kurulur. Etik Kurul, Yönetim Kurulu tarafından, bir Başkan ve iki üye olarak dernek üyeleri arasından seçilir. Çalışma süresi, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Etik Kurul, aşağıdaki konularda çalışmalar yapar;

 • Ticari faaliyetleri esnasında kurallara uymayan ve etik olmayan şekilde çalışmalar yaptığı Derneğe bildirilen üyelerin durumunu inceler.
 • Üyelerin, Üyelik Kriterlerine uygun çalışıp çalışmadığını değerlendirir.

Yukarda belirtilen hususlarda yaptığı çalışmalar sonucu gerek gördüğü takdirde ilgili üyeyi görüşmeye davet eder, görüşür. Etik Kurul, aldığı kararları, onaylanmak üzere Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim Kurulu, Etik Kurulun aldığı kararı inceler. Uygun gördüğü takdirde yürürlüğe koyar.

Reklam
Üye Firmalarımız

Arama kelimesini yazın ve arama yapın

Shopping Cart